تظاهرات کارگران در عربستان به خاطر پرداخت نشدن حقوق‌هایشان

صدها نفر از کارگران یک شرکت بزرگ عربستان سعودی در منطقۀ الشرقیه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌هایشان، تظاهرات کردند.