فوران یک آتشفشان در جزیره لومبوک اندونزی/ تخلیه گردشگران

یک آتشفشان فعال در جزیره لومبوک در اندونزی فوران کرد.