فوران یک آتشفشان در جزیره لومبوک اندونزی/ تخلیه گردشگران