بازگشت کارگران پاکستانی از عربستان، با جیب خالی!

کارفرمایان سعودی کارگران پاکستانی را با جیب خالی راهی کشورشان می کنند….