ملی پوشان وکوتورین حریفان خود راشناختند

ویتنام ملی پوشان وکوتورین اعزامی به پنجمین دوره بازیهای ساحلی آسیا ویتنام- دانانگ ٢٠١۶ حریفان خود را شناختند.