نباید نفت به عنوان یک اسلحه برای آسیب زدن به رقبا مورد استفاده قرار بگیرد

وزیر نفت با بیان این که نفت یک اسلحه نیست و نباید از آن برای آسیب رساندن به رقبا و تحقق اهداف سیاسی استفاده کرد، گفت: متاسفم که بگویم برخی، قیمت‌های نفت را تا سطحی پایین آورده اند که به منافع دیگر تولیدکنندگان آسیب رسانده است.