نباید نفت به عنوان یک اسلحه برای آسیب زدن به رقبا مورد استفاده قرار بگیرد