پروردگارا! رفتن در دست تو است

از پدر و مادرم که حق بزرگی بر گردنم دارند، می‌خواهم که مرا ببخشند