آماده پاسخگویی و دفع هرگونه تجاوز و تهدید دشمن در دورتر از مرزها هستیم