ادعای ان‌ دی تی‌وی: کمپین هند برای انزوای پاکستان به دنبال حادثه یوری موفق بوده است