شناورهای رزمی و لجستیک ارتش و سپاه در خلیج فارس رژه رفتند

شناورهای رزمی و لجستیک ارتش و سپاه درحال انجام رژه ۳۱ شهریور در خلیج فارس هستند.