شناورهای رزمی و لجستیک ارتش و سپاه در خلیج فارس رژه رفتند