طعم فرمان پادشاه و ریاضت اقتصادی زیر دندان شهروندان عربستانی