آقاتهرانی: اگر جای احمدی نژاد بودم پای آقا را می‌بوسیدم