گزارش تمرین نوبت ظهر آبی پوشان

بازیکنان تیم فوتبال استقلال ظهر امروز انجام یک نوبت تمرین را در دستور کار خود قرار دادند .