تشکیل کمیسیون تحقیق در اسپانیا درباره سوءاستفاده وزیر کشور از قدرت

اسپانیا بمنظور انجام تحقیقات درباره سوء‌استفاده احتمالی وزیر کشور اسپانیا از قدرت برای بی‌اعتبار کردن رقبای سیاسی‌‌ خود کمیسیون تحقیق تشکیل می‌دهد.