طالب‌لو: جام حذفی راه میانبر برای آسیاست

همه تیم ها برای جام حذفی برنامه ریزی کرده و قصد دارند در این جام شگفتی ساز شوند.