در انتظار پاسخگویی فدراسیون/ مسئول اول قرارداد مشکوک روی تاتامی!

موضوع اختصاص ۳۵ درصد از درآمد بلیت فروشی بازی ها لیگ برتر به شرکتی که انحصار فروش بلیت ها را تا ۱۱ سال در اختیار گرفته است بدل به موضوعی تازه برای بحث در محافل فوتبالی شده است.