آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعلام شد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود درخصوص ۳ پرونده را صادر کرد.