مهرگان با تمام انگیزه مقابل نفت حاضر می شود/نتایج نفت متوسط رو به بالا است