تحرکات نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک در حسکه؛ تسخیر «مرکده» در دستور کار