آبی پوشان در رستوران سرمربی/ آسیب دیگی جزئی مدافع چپ پای استقلالی ها