مظلومی:حذف فوتبال پنج و هفت نفره در مسابقات پارآسیایی به ضرر همه تیم ها است