کدام سلطان صفوی را جلوی همسر و مادرش کشتند؟

سلطان محمد خدابنده چهارمین پادشاه صفوی ـ برخلاف سلاطین قبل ـ سست رای بود و همسرش در دربار نفوذ زیادی داشت سرانجام، امرای قزلباش، که تحمل امر و نهی یک زن را نداشتند، وی را جلوی همسر و مادرش کشتند.