عربستان بالاخره در مورد ایران کوتاه آمد

بلومبرگ به نقل از وزیر نفت عربستان از آمادگی این کشور برای پذیرش مستثنی شدن ایران از برنامه محدودیت عرضه نفت خبر داد.