رئیس جمهور قرقیزستان در ترکیه بستری شد

رئیس جمهور قرقیزستان در سفر به «نیویورک» به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان ترکیه بستری شد.