آرزوی‌مان این است که مردم در سایه نظام آرامش پیدا کنند