اگر یک روز از تقویت بنیه دفاعی خود غفلت کنیم حتما مورد حمله قرار می‌گیریم