دعوت از نوبخت برای رونمایی محصولات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

از ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت برای حضور در سومین رونمایی محصولات مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جهت اطلاع از وجود مفاهیم الگوی پیشرفت و لزوم به کارگیری این مفاهیم در نظام برنامه ریزی دعوت به عمل آمد.