دعوت از نوبخت برای رونمایی محصولات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت