ما باید بر تقویت بنیه دفاعی و آمادگی عملیاتی خود بیفزاییم

وزیر دفاع گفت:کشوری که دشمن همواره آماده، پشت مرزهایش ایستاده،باید همواره بر تقویت بنیه دفاعی و آمادگی رزمی و عملیاتی خود بیفزاید.