ما باید بر تقویت بنیه دفاعی و آمادگی عملیاتی خود بیفزاییم