بررسی جزئیات تشکیل کمیته دوستی بین پارلمان ایران و سوریه