١۶ هزار و ۵٠٠ کشته در حوادث رانندگی سال گذشته/ نقش موثر همیاران پلیس در پیشگیری از حوادث