پیش تولید و تولید همزمان انیمیشن «دزد رویاها»

روانبخش صادقی ضمن اشاره به پیش تولید سنگین انیمیشن «دزد رویاها» از آغاز تولید همزمان خبر داد.