پاسخگوی واردات با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف کیست؟

کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بلای جان تجارت خارجی کشور شده است در تازه ترین اسناد بدست آمده، فقط در یک فقره سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف ۱۵میلیارد تومان بدهی وصل نشده ایجاد شده است.