بانو باید امین باشد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وی وقتی به حدود بیست سالگی رسید، اشتیاق به تحصیل علوم دینی پیدا کرد و معقول و منقول و فروع و اصول را فرا گرفت. در چهل سالگی، استنباط احکام از روی دلائل تفصیلی برایش حاصل شد و از بعضی علما درخواست اجازه اجتهاد نمود. از علما و مفاخر اصفهان و […]