آپدیت: چگونه تب های بسته شده را در مرورگرهای مختلف بازگردانی کنیم؟