طعم گس فرمان ملک‌سلمان زیر دندان مردم عربستان

نارضایتی عمومی و دشوار شدن وضعیت معیشتی، یکی از پیامدهای احتمالی فرمان پادشاهی عربستان برای کاهش حقوق، پاداش و مزایای وزرا و کارمندان دولتی خواهد بود.