کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تلاش برای در پیش گرفتن مسیر برکسیت