حماس: مرگ «شیمون پرز» آغاز دوره جدیدی از ضعف اسرائیل است