تیتر روزنامه‌های سی و یکم شهریور را در ایمنا ببینید

به گزارش خبرنگار ایمنا، با نگاهی به صفحه یک روزنامه های اقتصادی کشور، ابرار اقتصادی در تیتر یک خود نوشت “۲ فوریت الزام تصویب FATF در مجلس”. دنیای اقتصاد “پایان کسری بودجه خانوار؟” را عنوان یک خود برگزید. گسترش صمت همچنین در تیتر یک خود نوشت “معارض اصلی در شهرک های صنعتی”. جهان اقتصاد “غفلت از هزاران […]