جنجال هشتگِ (هلاکتِ رئیس "اسرائیل")

هشتگِ هلاکت رئیس جمهور “اسرائیل” در صدر هشتگ های شبکه های اجتماعی قرار گرفت….