صعود آسان دیناموزاگرب با ۵ گل/ باز هم فرصت بازی به کریمی نرسید