ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم/دشمن قدرت ایران را پذیرفته و ناامید شده است