ما دیگر وابسته به تجهیزات مستشاران خارجی نیستیم + اینستاپست