بالگردها و هواناوهای ارتش و سپاه بر فراز خلیج فارس رژه رفتند

انواع بالگردهای هوادریای ارتش و سپاه در بندرعباس و بر فراز خلیج فارس رژه رفتند.