بالگردها و هواناوهای ارتش و سپاه بر فراز خلیج فارس رژه رفتند