می دانستم طاهری نمی آید من هم نمی رفتم/ کسی حق ندارد بگوید کجا بروم!