اولین حضور رسمی جنگنده های سوخو۲۲ سپاه در رژه هوایی

جنگنده های سوخو۲۲ سپاه برای اولین بار در رژه خلیج فارس حاضر شدند.